Biulentyn Informacji Publicznej

Od 1 września 2021 roku uczniowie wszystkich klas I – VIII uczą się w systemie stacjonarnym, według obowiązującego tygodniowego planu zajęć z możliwymi zmianami dostosowanymi do bieżących potrzeb i ewentualnych nieobecności nauczycieli.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 
Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
Uczniowie wchodzą na teren szkoły starannie dezynfekując ręce i udają się do wyznaczonych szatni a następnie do swoich sal lekcyjnych. 
Uczniowie wchodzą do szkoły  wyznaczonymi wejściami (podać tylko dla danej klasy) : 
a) Uczniowie klasy Ia i II wejście główne i udają do szatni w sali 013
b) Uczniowie klasy Ib, Vb oraz VIa przez wejście od sali gimnastycznej  i udają się do wieszaków znajdujących się na korytarzach: klasa Ib na parterze, klasy Vb i VIa na piętrze
d) Uczniowie klas  III , IV, Va, VIb, VIIIa i VIIIb przez wejście główne i udają się do wyznaczonych boksów
d) Uczniowie klas  VII przez wejście główne i udają się do szatni pod schodami.
Zajęcia lekcyjne  uczniowie rozpoczynają się zgodnie z podanym planem lekcji.
Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na godzinę 7.45. 
Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godzinie 7.45 i są pełnione na każdej przerwie śródlekcyjnej zgodnie z harmonogramem dyżurów.  
Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się przede wszystkim w formie telefonicznej, a także poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail.
 Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest używany w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych. Jest dezynfekowany po każdym użyciu w danej grupie..
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności),należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
W szkole zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. 
Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczone kontaktowanie się z pozostałymi klasami.  
Uczniowie podczas przerw starają się zachować dystans społeczny oraz przebywają na korytarzach w wyznaczonych miejscach lub w miarę możliwości na świeżym powietrzu na podwórku szkolnym.
Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali (podać tylko dla danej klasy) :
IA – sala 012, IB – sala 003, IIA – sala 005, IIIA –  sala 006, IVA – sala 110, VA – sala 111, VB – sala 104
VIA – sala 103, VIB – sala 113, VII – sala 107, VIIIA – sala 106, VIIIB – sala 108
Wyjątek stanowią zajęcia z informatyki i wychowania fizycznego .
Uczniowie zajmują w salach miejsca wyznaczone przez wychowawcę. Nie ma możliwości zmiany wyznaczonego miejsca. 
Do klasy( grupy) przyporządkowani są ci sami , stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych lasach. 
W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,
pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów.
Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować są  usunięte lub uniemożliwiony jest  do nich dostęp. 
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe są regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga  jest myta przy użyciu wody z detergentem  po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę. 
Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.
Uczniowie korzystają  z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
Unika się  wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 
Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali 002. Zaleca się regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych. 
Zajęcia pozalekcyjnyjne organizowane w szkole odbywają się  po zakończeniu zajęć obowiązkowych. Zajęcia te organizowane są w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciw epidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć  powierzchnie dotykowe są myte a sale  dokładne wietrzone.
Nauczyciel bibliotekarz  ustala  zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 
W razie potrzeby dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi.