Biulentyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa w Szalowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://zsszalowa.luzna.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-21

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2023-09-21

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Stosownie do art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych , niedostępne są pliki:

 1. Multimediów nadawanych na żywo;
 2. Multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 3. Dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 4. Treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
  • które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  • których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 5. Treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 6. Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.
 7. Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mogą mieć dodany tekst alternatywny lub opisy treści.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-09-21

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Skórski adres e-mail spszalowa@luzna.pl lub dzwoniąc na numer telefonu +48 18 354 06 30.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. 

W takim żądaniu prosimy podać:

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do  Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna