Biulentyn Informacji Publicznej

Biblioteka Szkolna czynna:

poniedziałek – piątek  7:30 – 14:30

*8:00 – 8:45   –  bibliotekarz pełni dyżur w świetlicy szkolnej

Regały z książkami. Na regale duży napis Szalowa czyta.
Regulamin biblioteki

Regulamin Biblioteki Szkolnej w Szalowej

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać czytelnicy:
  • uczniowie – na podstawie karty czytelnika;
  • nauczyciele i inni pracownicy szkoły – na podstawie karty czytelnika;
  • rodzice – na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego;
  • inne osoby – na podstawie dowodu osobistego.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 3. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek – z wyłączeniem lektur, które podaje nauczyciel bibliotekarz.
 4. W bibliotece należy przestrzegać ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania, zasad bezpieczeństwa oraz zachować ciszę, aby me przeszkadzać innym czytelnikom.
 5. Zasoby biblioteczne należy szanować.
 6. W bibliotece nie można jeść ani pić.
 7. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegam a regulaminu biblioteki.
Udostępnianie książek
 1. Wypożyczalnia udostępnia czytelnikom swoje zbiory do domu.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek na okres miesiąca, w tym tylko jedną lekturę obowiązkową na okres dwóch tygodni.
 3. Książek me należy przetrzymywać, gdyż czeka ją na me inni.
 4. Jeżeli czytelnik me przeczytał książki, a wypożyczalnia me ma na mą zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej sprolongowanie, czyli przedłużenie terminu zwrotu.
 5. Nauczyciel bibliotekarz, jeśli zajdzie taka potrzeba, może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej ilości książek oraz wydłużenie terminu zwrotu.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić lub zwrócić mną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 7. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
 8. Czytelnik opuszczający szkolę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 9. Wypożyczanie podareczków uczniom odbywa się na zasadach określonych oddzielnym regulaminem.
Regulamin czytelni
 1. Czytelnia jest miejscem pracy i wypoczynku, pozwala:
  • uczyć się i rozwijać własne zainteresowania poprzez: odrabianie zadań domowych, przygotowywanie się do lekcji, zdobywanie informacji z rożnych źródeł wiedzy;
  • odpoczywać poprzez: czytanie wybranych książek, oglądanie albumów, grę w szachy, gry planszowe, rysowanie, kolorowanie i inne wybrane zajęcia:
  • spędzić czas w przyjaznej atmosferze;
  • uczestniczyć w lekcjach i zajęciach bibliotecznych.
 2. Wszyscy użytkownicy czytelni powinni wpisać się do ewidencji odwiedzin.
 3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów bibliotecznych, czyli zbiorów czytelni i wypożyczalni.
 4. Księgozbiór podręczny udostępniany jest:
  • w czytelni;
  • na lekcje (głównie nauczycielom);
  • w uzasadnionych przypadkach niektóre wydawnictwa mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem ich zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
Regulamin wypożyczania podręczników
 1. Biblioteka udostępnia uczniom podręczniki i ćwiczenia na okres jednego roku szkolnego.
 2. Ćwiczenia uczniowie otrzymują na własność, natomiast podręczniki należy zwrócić do biblioteki w ogłoszonym terminie.
 3. Podręczniki należy podpisać w wyznaczonym miejscu oraz przechowywać w okładce w czasie użytkowania, poza tym me wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać.
 4. Uczniowie mają obowiązek szanować wypożyczone podręczniki, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem.
 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika uczeń zobowiązany jest do zapłaty równowartości zgodnie z obowiązującą ceną zakupu.
 6. Stan zwracanego podręcznika ocenia bibliotekarz. W sprawach spornych rozstrzyga komisja w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca i bibliotekarz.
 7. Wychowawcy zapozna ją uczniów i rodziców z powyższym regulaminem na początku roku szkolnego.
Konkursy
Infografika Konkurs fotograficzny "Jesienne ujęcie z książką"

Konkurs Fotograficzny

Regulamin konkursu fotograficznego dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej
pt. „Jesienne ujęcie z książką”

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej w  Szalowej oraz nauczyciele języka polskiego. Konkurs organizowany jest w ramach projektu ,,Ratownicy czytelnictwa” realizowanego w naszej szkole.
 2. Celem konkursu jest:
  • promowanie czytelnictwa wśród uczniów i rozwijanie pasji fotograficznych,
  • pokazanie czytania jako atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu,
  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności u młodzieży,
  • poznanie nowych sposobów na wyrażanie siebie i swojego talentu,
  • pokazanie, że czytanie jest przyjemnością.
 3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV- VIII Szkoły Podstawowej
  w Szalowej.
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie ujęcia z książką w ulubionym otoczeniu.
 5. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
 6. Fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem należy przesyłać na adres e-mail konkursyszkolasz@op.pl
 7. Pracę konkursową należy przesłać do 10 listopada 2022 roku do godziny 23:59.
 8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Szkoły Podstawowej w Szalowej.
 9. Do oceny przesłanych prac zostanie powołana komisja.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2022 roku.
 11. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział. Po zakończeniu konkursu nadesłane zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 12. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie, zostaną zdyskwalifikowane.
 13. O wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje komisja i ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji.

Infografika Konkurs czytelniczy "Konopnicka dzieciom"

Konkurs Czytelniczy

Regulamin konkursu czytelniczego dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej
pt. „Konopnicka dzieciom”

 1. Organizatorem konkursu jest Katarzyna Niemiec oraz Biblioteka Szkoły Podstawowej w Szalowej. Konkurs organizowany jest w ramach projektu ,,Ratownicy czytelnictwa” realizowanego w naszej szkole.
 2. Celem konkursu jest:
  • popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej,
  • propagowanie piękna polskiej literatury,
  • propagowanie wśród dzieci pozytywnych wartości moralnych i postaw życiowych ukazanych w utworach Marii Konopnickiej,
  • rozwijanie u dzieci fantazji i wyobraźni literackiej,
  • uaktywnianie młodych czytelników poprzez udział w konkursach.
 3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II- III Szkoły Podstawowej w Szalowej.
 4. Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością następujących wierszy autorki:
  • „Co słonko widziało”,
  • „Stefek Burczymucha”,
  • „Przy mrowisku”.
 5. Formą sprawdzenia wiadomości dzieci z zakresu podanej literatury będzie test, zawierający pytania otwarte i zamknięte.
 6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa
  u wychowawcy klasy do 27 października 2022 roku.
 7. Zgłoszenie się na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu.
 8. Do oceny testów zostanie powołana komisja.
 9. Konkurs odbędzie się 16 listopada 2022 roku.
 10. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział.
 11. O wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje komisja i ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji.

Infografika "Tęcza malowana słowem" konkurs recytatorski

Konkurs recytatorski

Regulamin konkursu recytatorskiego pt. „Tęcza malowana słowem”
Nazwa konkursu:
„Tęcza malowana słowem”

Organizatorzy konkursu:

 • mgr Ewelina Gębarowska-Parat (koordynator),
 • mgr Agnieszka Wolanin,
 • mgr Katarzyna Niemiec.

Cele konkursu:

 • zapoznanie i zainteresowanie dzieci twórczością Marii Konopnickiej,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • prezentacja i promowanie talentu uczniów,
 • kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,
 • motywowanie do występów publicznych,
 • wspieranie działań twórczych.

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy I,
 • uczestnik prezentuje utwór M. Konopnickiej pt. „Tęcza”,
 • uczestnik wykonuje wiersz z pamięci,
 • prezentację warto wzbogacić odpowiednim strojem i/lub rekwizytami,
 • chęć udziału w konkursie należy zgłosić do wychowawcy klasy I do dnia 17 października 2022r.

Przebieg konkursu:
Konkurs odbędzie się w szkolnej bibliotece dnia 09.11.2022r. (godzina zostanie podana w późniejszym terminie).
Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wystąpień, komisja na podstawie uzyskanej punktacji ogłosi wyniki.

Kryteria oceny:
Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

 • pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
 • interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).

Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu:
Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie.

Projekty

Infografika Ratownicy czytelnictwa. Wszystkie ręce na pokład! www.fpc.org.pl/ratwnicy-czytelnictwa

Ratownicy Czytelnictwa

W roku szkolnym 2022/2023 nasza biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiego programu upowszechniania czytania “Ratownicy Czytelnictwa”. Celem programu jest budowanie wspólnoty edukatorek i edukatorów, którzy pracują razem, wspierając się wzajemnie, na rzecz upowszechniania czytania
w lokalnych społecznościach.
Podejmujemy działania na rzecz czytelnictwa w następujących obszarach:

 1. działania skierowane do dzieci,
 2. akcje rozwijające kompetencje nauczycieli,
 3. inicjatywy czytelnicze skierowane do rodziców uczniów,
 4. budowanie wspólnoty wokół czytelnictwa,
 5. współpraca szkoły z zewnętrznymi instytucjami.

W ramach realizacji projektu w listopadzie zostały zorganizowane następujące konkursy:

 • ,, Jesienne ujęcie z książką”,
 • ,, Konopnicka dzieciom”,
 • ,,Tęcza słowem malowana”.

Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Infografika Ratownicy czytelnictwa tu działają. www.fpc.org.pl/ratwnicy-czytelnictwa

Pasowanie na czytelnika – działanie w ramach projektu
,,Ratownicy Czytelnictwa”

Uczniowie wraz z dwoma nauczycielkami pozują do zdjęcia trzymając dyplomy. Za nimi napis z książki płynie odwaga, książka w życiu pomaga...

W czwartek 12 stycznia 2023 roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, że będą szanowali książki. Zanim nastąpiła ta uroczysta chwila, koleżanki i koledzy z klasy trzeciej wprowadzili ich w zaczarowany świat bajek. Aktorzy przepytali najmłodszych czytelników ze znajomości literatury dziecięcej. Pierwszoklasiści zdali egzamin śpiewająco i zostali pasowani na czytelników przez Królową Książkę. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książki.


Rodzice czytają dzieciom

Uczniowie w klasie siedzą w okręgu. Jedna z mam czyta im książkę.

W ramach realizacji w naszej szkole projektu “Ratownicy Czytelnictwa” do czytania dzieciom włączyli się rodzice. Nasze zaproszenie do głośnego czytania przyjęły mamy Oli i Piotrka. Czytały dzieciom książki pt. “Franklin przygotowuje święta” i “Na ratunek”.
Dzieci uważnie słuchały tekstu i chętnie odpowiadały na pytania z nim związane. Spotkanie to, było dla uczniów okazją do poznania przygód Franklina i  niezwykłego psa Barriego.
Mamy nadzieję, że wspólnie z rodzicami zaszczepimy w dzieciach nawyk czytania książek.