Biulentyn Informacji Publicznej

Na zebraniu zespołu wychowawczego dnia 17.02.2015 r. mając na uwadze przeciwdziałanie w zakresie częstego spóźniania się uczniów, nieodpowiedniego zachowania w czasie lekcji oraz częstych braków zadań przyjęto następujące zasady:

1. Po 5 spóźnieniach nieusprawiedliwionych lub 5 brakach zadań uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy.

2. W przypadku dalszych 5 nieusprawiedliwionych spóźnień lub 5 braków zadań wychowawca informuje rodziców, że kolejny brak zadania lub nieusprawiedliwione spóźnienia skutkować będzie naganą dyrektora szkoły.

3. Jeżeli uczeń otrzymał 5 uwag negatywnych za drobne wykroczenia i brak jest pozytywnej reakcji z jego strony, uczeń spełnia jeden z warunków na ocenę nieodpowiednią zachowania.

4. Jeżeli uczeń otrzymał 3 uwagi negatywne za wulgaryzmy, uczeń spełnia jeden z warunków na ocenę nieodpowiednią zachowania.

5. Jeżeli uczeń otrzymał 2 uwagi negatywne za przemoc fizyczną lub psychiczną, uczeń spełnia jeden z warunków na ocenę nieodpowiednią zachowania.

6. Po 3 pochwałach danego ucznia udzialoną przez wychowawcę następuje pochwała dyrektora szkoły na forum szkoły.

7. Na koniec roku szkolnego wychowawca może wnioskować o przyznanie uczniowi nagrody za wzorową postawę pomimo, że uczeń nie otrzymał świadectwa z wyróżnieniem.