Biulentyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 9/2020
Dyrektora Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Pękali
w Szalowej
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Na podstawie §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), zarządzam co następuje:

§1

1. W roku szkolnym 2020/2021 ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.11.2020 r.- poniedziałek
30.04.2021 r.- piątek
04.05.2021 r.- wtorek
24.05.2021 r.- poniedziałek
25.05.2021 r. – wtorek
26.05.2021 r. – środa
27.05.2021 r. – czwartek
04.06.2021 r. – piątek

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.