Biulentyn Informacji Publicznej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej informuje, iż w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła + w Gminie Łużna” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Konkurs Grantowy: zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, szkoła otrzymała 15 sztuk laptopów i została upoważniona do czynności bezpłatnego użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. 

Osoby, które nie posiadają sprzętu komputerowego, dzięki któremu mogłyby uczestniczyć w zajęciach zdalnego nauczania proszone są o złożenie wniosku (do pobrania na stronie internetowej zsszalowa.iap.pl lub w sekretariacie szkoły) do dnia 21.10.2020 r. do godziny 10.00  Informacje dot. Zasad użyczenia, umowy, wniosku i protokołu przekazania dostępne są na stronie internetowej szkoły. Szczegółowych informacji udzielają również wychowawcy klas oraz sekretariat szkoły pod numerem telefonu 183540630, 602364424

Warunkiem otrzymania sprzętu komputerowego jest terminowe złożenie wniosku, jego pozytywna weryfikacja i decyzja dyrektora szkoły. 

Z poważaniem 

Ryszard Skórski – Dyrektor Szkoły

Wniosek o wypożyczenie kompuera można pobrać tutaj