Biulentyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 21 /2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej

z dnia 02 grudnia  2020 r.
w sprawie zatwierdzenia  zmian w statucie szkoły.

Na podstawie art. 72 ust. 1 , art.80 ust 2 pkt. 1, art. 82 ust 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 ze zmianami) Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

§1

W statucie Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej:

  1. W § 17 dodaje się ust. 2 pkt  4 i 5  o brzmieniu:

4).  W roku szkolnym 2020/2021 I półrocze trwa od 1 września 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

5). W roku szkolnym 2020/2021  II półrocze trwa od 1 lutego 2021 r. do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

 §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.