Biulentyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 14 /2018

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej

z dnia 20 listopada  2018 r.
w sprawie zatwierdzenia  zmian w statucie szkoły.

Na podstawie art. 72 ust. 1 , art.80 ust 2 pkt. 1, art. 82 ust 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 ze zmianami) Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

 §1

W statucie Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej:

W paragrafie 74 ust.14 pkt 1 przyjmuje brzmienie:

  1. nieobecności szkolne powinny zostać usprawiedliwione do 14 dni w formie pisemnej, w rozmowie bezpośredniej z nauczycielem lub przez e-dziennik.

W paragrafie 74 ust. 14 pkt. 4 przyjmuje brzmienie:

  1. w przypadku usprawiedliwień w formie pisemnej nieobecność ucznia gimnazjum oraz klas VI, VII, VIII rodzic usprawiedliwia na drukach wydanych przez Szkołę.

§2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§3

 Zmiany w statucie obowiązują od 21 listopada 2018 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.