Biulentyn Informacji Publicznej
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej
z dnia 25 października  2018 r.
w sprawie zatwierdzenia  zmian w statucie szkoły.
Na podstawie art. 72 ust. 1 , art.80 ust 2 pkt. 1, art. 82 ust 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 ze zmianami) Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:
 
§1
W statucie Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej:
W paragrafie 74 ust.2 przyjmuje brzmienie:
2. Uczeń ma prawo korzystania z telefonu tylko w sytuacji, gdy musi się skontaktować z rodzicami lub prawnymi opiekunami.
W paragrafie 74 dodaje się ust. 2a  o brzmieniu:
2a. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego tylko w sekretariacie szkoły lub w obecności nauczyciela, który wyrazi zgodę oraz zgodnie z paragrafem 74 ust.4,
Paragraf 74 ust. 5 przyjmuje brzmienie:
5. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia zasad korzystania z telefonu komórkowego stosuje się następujące procedury:
a) nauczyciel ma obowiązek odebrania uczniowi telefonu lub innego zabronionego urządzenia, a następnie zdeponowania go w sekretariacie szkoły,
b) telefon jest przechowywany w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sekretariacie szkoły.
c) przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć,
d) w przypadku odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go nauczyciel w obecności ucznia,
e) uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM,
f) do odebrania zdeponowanego telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są rodzice lub opiekunowie ucznia.
W paragrafie 74 dodaje się ustęp 5a, 5b oraz 5c o treści :
5a. W razie kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia, nauczyciel przekazuje informację dyrektorowi  szkoły.
5b. W przypadku, gdy uczeń odmawia oddania telefonu dyrektor szkoły wzywa do szkoły rodziców i informuje o konsekwencjach nieprzestrzegania zapisów w statucie dotyczących używania telefonów komórkowych. 
5c. W przypadku trzykrotnego złamania przez ucznia zasad korzystania z telefonu lub innych urządzeń, uczeń otrzymuje ocenę zachowania półroczną lub roczną obniżoną o jeden stopień.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§3
 Zmiany w statucie obowiązują od 12 listopada 2018 r.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.