Biulentyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna dla rodziców

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Ryszard Skórski. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 2. Inspektor Ochrony Danych kontakt :Pan Marek Białek  e-mail: inspektor@prolex.plus
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. 
  4. Dane osobowe uczniów i rodziców  są powierzane firmie Vulcan Sp.Zo.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6 w celu prowadzenia e-dziennika. 
  5. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 

Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych. 

 1. Wizerunek (zdjęcia, filmy) i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stornie internetowej szkoły:www.zsszalowa.iap.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez 10 lat a następnie trwale usuwane. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię nazwisko, klasa)  przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców ucznia zbieranej przez wychowawców.
 2. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica. 
 3. W szkole rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (systemu kamer) wewnętrznych i na zewnątrz budynku w celu: 
  – zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły; 
  – ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły; 
  – wyjaśnienia sytuacji konfliktowych; 
  – ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży; 
  – zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej; 
  – zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki; 
  Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie kasowane przez system. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do: 
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
  – przenoszenia danych, 
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania. 
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

 

 

Administrator Danych Osobowych