Biulentyn Informacji Publicznej

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń ( Dz. U. 1971,) art.106.
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. 1964r., Nr 9,
poz. 59 z poź. zm.) art. 92, art. 95, art. 96.
3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny ( Dz. U. 1997, Nr 88 poz. 553) art.
207- 210.
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., Nr 16 poz. 93) art.
10, art. 99 § 2.
5. Rozporządzenie z dnia 21 maja 2001 – Statut szkoły ( Dz. U 2001r., Nr 61, poz.
624 z póź. zm.) załącznik 1 § 2 ust1 pkt.4, § 11.
6. Statut Zespołu Szkół w Szalowej

II. Cele procedury

1. Zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie osób nieuprawnionych za przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły.
2. Ustalenie osób odpowiedzialnych oraz miejsca i czasu poszczególnych działań

III. Zakres procedury

Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły.

IV. Definicja przedmiotu procedury

1. Przyprowadzanie dzieci do szkoły – doprowadzenie dziecka do sali
i oddanie go pod opiekę nauczyciela.
2. Odebranie dziecka ze szkoły – osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej do nauczyciela i zakomunikowanie faktu odebrania dziecka ze szkoły.

V. Kogo dotyczy procedura

Procedura dotyczy rodziców, prawnych opiekunów, dyrektora szkoły i nauczycieli.

VI. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury.

1. Rodzice (prawni opiekunowie):

1) przestrzegają ustalonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły,
2) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania dziecka pod opiekę nauczyciela oraz od chwili odebrania go ze szkoły.
3) upoważniają inne osoby do odbierania dziecka ze szkoły.
4) jeżeli życzeniem jednego rodzica jest nie odbieranie dziecka przez drugiego z nich, to wówczas musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe,
5) jeżeli rodzice przebywają za granicą wydają upoważnienie potwierdzone notarialnie,
6) w razie jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do odebrania dziecka przez inną osobę niż wskazana na upoważnieniu – rodziczgłasza ten fakt rano po przyprowadzeniu dziecka nauczycielowi lub dyrektorowi i przekazuje odpowiednie upoważnienie.
7) potwierdzają podpisem znajomość procedury w składanym oświadczeniu.

2. Dyrektor szkoły:

1) informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły – podczas rekrutacji, na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na pierwszym zebraniu z rodzicami, na spotkaniu z Radą Rodziców,
2) kontroluje, wymaga i konsekwentnie przestrzega realizacji procedury.

3. Nauczyciele:

1) przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne
osoby i tworzą listę upoważnionych osób,
2) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,
3) sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanej w upoważnieniu z dowodem osobistym.
4) zbierają pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą od rodziców.

VII. Opis czynności:

1. Przyprowadzać i odbierać dzieci ze szkoły mogą tylko rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione.
2. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione w obecności dyrektora szkoły.
3. Upoważnienie rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem w obecności nauczyciela lub dyrektora szkoły.
4. Rodzice przyprowadzają dziecko do szkoły zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
5. Dziecko przyprowadzane jest do sali szkolnej i przekazane jest przez rodzica pod opiekę nauczyciela.
6. Ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
7. Rodzice odbierają dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych lub pozalekcyjnych.
8. Miejscem odbierania dzieci jest sala szkolna lub w świetlicy w przypadku uczestniczenia dziecka w zajęciach świetlicowych.
9. Rodzice lub osoby upoważnione są zobowiązani zawsze poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka ze szkoły.
10.Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go, celem sprawdzenia zgodności danych osoby upoważnionej.
11.Nauczyciel może odmówić wydania dziecka:

1) osobie niepełnoletniej – tj. do 18 roku życia,
2) nie ujętych w upoważnieniu,
3) lub gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. oznaki nietrzeźwości itp.).

12.O wypadku każdej odmowy wydania dziecka, nauczyciel winien niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor podejmuje odpowiednie czynności zapewniające dziecku bezpieczeństwo.
13. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane w wyznaczonych godzinach i rodzice nie poinformowali szkoły o ewentualnym spóźnieniu, nauczyciel nawiązuje kontakt telefoniczny z rodzicami i celem wyjaśnienia przyczyny nieodebrania dziecka ze szkoły.
14.W przypadku, gdy pod wskazanymi w karcie zgłoszenia dziecka numerami telefonów, nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole 1 godzinę (60 minut) po zakończeniu planowanych zajęć.
15.Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji (Komisariat Policji w Łużnej) o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
16.Skutkiem zaistnienia takiej sytuacji jest odwiezienie dziecka przez Policję do Pogotowia Rodzinnego, a powrót dziecka do rodziny może nastąpić dopiero po wydaniu odpowiedniej decyzji przez Sąd.

mgr Ryszard Skórski.
dyrektor szkoły
Szalowa dnia 1 września 2014r.