Biulentyn Informacji Publicznej

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. STANISŁAWA PĘKALI 
W SZALOWEJ
W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
Aktualizacja 18.01.2021 r.
 
I. PODSTAWA PRAWNA
– art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), 
– § 13c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), 
– Wytyczne MEN, MZ, i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 11 stycznia 2021 r. 
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie Szkoły Podstawowej w Szalowej zwaną dalej „Szkołą” oraz rodziców i uczniów w trakcie trwania epidemii COVID-19.
2. Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii COVID-19 na terenie Szkoły.
3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które mają zapewnić dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom Szkoły bezpieczne warunki i pomogą w zorganizowaniu bezpiecznej pracy w czasie epidemii COVID-19.
 
III. ZASADY ORGANIZACYJNE i ZASADY BHP
1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
4. W drodze do i ze Szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie mogący samodzielnie korzystać z drogi publicznej przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
5. Uczniowie wchodzą na teren szkoły w maseczkach lub przyłbicach osłaniających usta i nos, starannie dezynfekując ręce i udają się do wyznaczonych szatni a następnie do swoich sal lekcyjnych. 
6. Uczniowie wchodzą do Szkoły w wyznaczonymi wejściami: 
a) Uczniowie klasy I wejście główne i udają do szatni w sali 013
b) Uczniowie klasy II  przez wejście od strony kościoła i udają się do szatni w sali 010 
c) Uczniowie klasy III wejście główne i udają do szatni pod schodami
7. Uczniowie klas I-III oraz ich opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej Szkoły , zachowując zasady:
– 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
– dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
– dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,  dezynfekcja rąk).
8. Uczniowie  wchodząc do Szkoły zachowują zasady:
– dystansu od kolejnego dziecka min. 1,5 m,
– dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
9. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w Szkole do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłonę ust i nosa,  dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
10. Uczniowie w czasie gdy nie uczestniczą w zajęciach szkolnych lub świetlicowych  zobowiązani są noszenia masek lub przyłbic zasłaniając nos i usta.  
11. Uczniowie wchodząc na zajęcia  oraz wychodząc z zajęć dezynfekują ręce.  
 
12. Uczniowie przebywają z nauczycielem w wyznaczonej stałej sali za wyjątkiem informatyki, edukacji informatycznej i wychowania fizycznego. W sali lekcyjnej zajmują stałe, przypisane im miejsce.
Wykaz sal  przydzielony klasom w roku szkolnym 2020/2021 od dnia 18 stycznia 2021 roku : 
Klasa I – sala 005
Klasa II – sala 007
Klasa III – sala 110
Obowiązuje ogólna zasada – każda klasa w trakcie przebywania w szkole ogranicza się możliwość kontaktowania się z  uczniami pozostałych  klas. Uczniom nie wolno zmieniać przydzielonego piętra z wyjątkiem przejścia do pracowni komputerowej. W przypadku gdy na danym piętrze uczą się co najmniej dwie klasy uczniowie przebywają tylko w wyznaczonych dla nich strefach
13. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się przede wszystkim w formie telefonicznej, a także poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail.
14. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest używany w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych. Jest dezynfekowany po każdym użyciu w danej grupie.
15. Jeżeli pracownik Szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w wyznaczonych salach izolacji zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Następnie należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze Szkoły.
16. Uniemożliwia się stykanie grup m.in. poprzez prowadzenie zajęć w oddzielnych, przydzielonych dla każdego oddziału salach (z wyłączeniem informatyki, edukacji informatycznej i wychowania fizycznego).
17. Uczeń korzystający w czasie lekcji z kredy lub pisaka tablicowego zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed i po wyżej wymienionych czynnościach. W czasie lekcji nauczyciel stara się utrzymać dystans 2m od uczniów. 
18. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 
19. Zgodnie z zasadami higieny należy często myć ręce (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), zasłaniać usta i nos podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
20. W salach lekcyjnych znajdujące się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
21. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub podręcznej torbie . Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
22. Uczniowie nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, sprzętu elektronicznego itp.).
23. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć zapewniając bezpieczeństwo uczniom.
24. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć. W miarę możliwości uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
25. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali 002. Środki do dezynfekcji rąk są umieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. W świetlicy znajduje się również umywalka do mycia rąk.
26. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece określa odrębny regulamin.
27. Podczas zajęć szkolnych nie wykonuje się śpiewów chóralnych.
28. W szkole prowadzone są konsultacje dla uczniów klasy ósmej z j.polskiego, matematyki i j. angielskiego.
29. Konsultacje odbywają się zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP w zespołach z maksymalną liczbą 5 uczniów.