Biulentyn Informacji Publicznej
Informujemy, że Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z Gminami: Gmina Korzenna, Gmina Łużna, Gmina Uście Gorlickie, Gmina Ropa, Gmina Gorlice, Miasto Gorlice, Gmina Bobowa, Gmina Moszczenica realizuje Projekt pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020. 
 
Głównym celem projektu jest:
podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, rozwinięcie właściwych umiejętności niezbędnych na rynku pracy dzięki realizacji zajęć rozwijających i  wyrównawczych oraz kompleksowe wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli pracujących w  placówkach szkolnych, dla których gminy partnerskie są organem prowadzącym.
Dodatkowymi działaniami będzie:wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup pomocy dydaktycznych; wyposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK;utworzenie pracowni międzyszkolnej.
Projekt realizowany jest od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. 
 
Grupę docelową stanowią dzieci w wieku szkolnym uczęszczające do placówek objętych Projektem oraz nauczyciele szkół biorących udział w Projekcie.
Efekty projektu:
rozwój kompetencji kluczowych 1378 uczniów;
wsparcie 515 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
wsparcie rozwoju zawodowego 314 nauczycieli;
stworzenie 2 pracowni międzyszkolnych (planetarium i centrum robotyki).
doposażenie pracowni przedmiotowych;
zakup sprzętu TIK.
10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencja 
Działanie: 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie: 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Wartość projektu: 4 370 431,81 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych: 3 714 867,03 zł