Biulentyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 2 /2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie szkoły.
Na podstawie art. 72 ust. 1 , art.80 ust 2 pkt. 1, art. 82 ust 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 ze zmianami) Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

§1

W statucie Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej:
Paragrafie § 79 dodaje się ust. 9 – 13 o brzmieniu.
9. Rekrutacja do oddziału sportowego odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
10. Regulamin rekrutacji na dany rok szkolny opracowuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
11. Do oddziału sportowego i oddziału mistrzostwa sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia lub urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu);
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
3) złożyli wypełniony wniosek, które wzór określa dyrektor szkoły;
4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale;
12. Rekrutacja odbywa się zgodnie z terminami określonymi przez Wójta Gminy Łużna.
13. Procedura odwoławcza.
1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego.
2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego.
3) Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego.
4) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
5) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicom przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.