Biulentyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 13 /2020
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie szkoły.
Na podstawie art. 72 ust. 1 , art.80 ust 2 pkt. 1, art. 82 ust 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 ze zmianami) Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

§1

W statucie Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej:
W § 6 dodaje się ust. 17 i ust.18 o brzmieniu:
17. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, zebrania Rady Pedagogicznej oraz podejmowane przez nią uchwały i decyzje będą się odbywały zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności.
18. Wszystkie podjęte w ten sposób uchwały, decyzje i opinie będą utrwalone w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób”

W § 17 ust. 6. Przyjmuje brzmienie:
6. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora szkoły według harmonogramu:
1) Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole.
2) Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 29 maja danego roku.
3) W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły do dnia 30 września organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
4) W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
Dodaje się § 19 o brzmieniu:
1. Organizacja oddziałów sportowych

1) W oddziałach sportowych prowadzone są zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły podstawowej dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia.

2) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką sportu lub zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów mogą być tworzone grupy ćwiczeniowe. Minimalna liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w oddziale sportowym wynosi co najmniej 10.

3) W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej może być mniejsza.

4) Szkoła może prowadzić oddziały sportowe w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka koszykowa lub piłka siatkowa.

5) Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów sportowych określa regulamin rekrutacji obowiązujący po ogłoszeniu naboru do oddziału sportowego.

6) Szkoła posiada obiekty lub urządzenia sportowe niezbędne dla realizacji szkolenia sportowego: salę gimnastyczną oraz kompleks sportowy „Orlik”.

7) Szkolenie sportowe może być także realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych jednostek organizacyjnych na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący.

8) W oddziałach sportowych realizowany jest ukierunkowany etap szkolenia sportowego, mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie

9) Szkolenie sportowe prowadzone jest w ramach zajęć sportowych według programów szkolenia sportowego zgodnych z programami polskich związków sportowych dla danej dyscypliny.

10) Program szkolenia sportowego jest realizowany równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego.

11) W ramach programu szkolenia sportowego szkoła może organizować dla uczniów obozy szkoleniowe, których celem jest doskonalenie umiejętności sportowych.

2. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) posiadają pisemną zgodę rodzica na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w oddziale

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do oddziału sportowego dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną, składającą się z co najmniej 3 nauczycieli, w tym dwóch nauczycieli wychowania fizycznego.

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria, o których mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsce w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania są brane pod uwagę łącznie kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywane kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej określone są w regulaminie rekrutacji.
7. Oddział sportowy o danym profilu realizuje program kształcenia ogólnego właściwy dla drugiego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (cztery godziny tygodniowo wychowania
fizycznego) oraz równolegle ukierunkowany program szkolenia sportowego (sześć godzin tygodniowo).
8. W ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej.
9. Uczniowie uczęszczający do oddziału sportowego biorą udział we współzawodnictwie sportowym.
10. Uczniowie oddziału sportowego, którzy ze względu na kontuzję lub czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne.
11. W przypadku opinii nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania szkolenia sportowego, uczeń oddziału sportowego przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych.
12. Uczniom oddziałów sportowych szkoła zapewnia możliwość skorzystania z jednego pełnowartościowego posiłku dziennie.
13. Warunki odpłatności za posiłek organ prowadzący.
14. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego oraz współpracę z klubami sportowymi.
15. Uczniem oddziału sportowego może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem, przyjęty do szkoły za zgodą Dyrektora szkoły.
16. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego półrocza do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.