Biulentyn Informacji Publicznej

z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

1. Organizator:

 

– Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej
– koordynatorzy konkursu:
 ks. Katecheta – Tomasz Śpiewak
nauczycielka plastyki – Lucyna Jamer-Książkiewicz
 

 

2. Cele konkursu:

 

– popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę,
– rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,
– podkreślenie znaczenia takich wartości jak: bóg, honor, ojczyzna
– przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.
 
3. Tematyka konkursu:
 
BÓG – HONOR – OJCZYZNA
ŻEBY PO 100 LATACH, SŁOWA WIELKIE BYŁY WCIĄŻ BLISKIE
 
4. Warunki uczestnictwa:
 
– udział w konkursie –  dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat

 

I kategoria wiek od 7 do 9 lat – ZAGADNIENIE „SYMBOLE NARODOWE”

 

II kategoria wiek od 10 do 12 lat – ZAGADNIENIE „ŚWIĘCI PATRIOCI”

 

III kategoria wiek od 13 do 16 lat – ZAGADNIENIE „JESTEM DUMNY, ŻE JESTEM POLAKIEM”

 

– nie dopuszcza się prac grupowych,
– praca musi być wykonana SAMODZIELNIE w szkole,
– każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną,
– technika dowolna np. kredka, pastele, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są również kolaże, wydzieranki, wyklejanki (bez grafik komputerowych oraz prac wykonanych z materiałów sypkich i spożywczych). Praca powinna zostać wykonana z pełnym zakomponowaniem tła.
– format prac: DOWOLNY
– praca musi być opisana na odwrocie
 

 

5. Terminarz:

 

– prace należy składać w terminie do dnia 5 listopada 2018 r.do p. Lucyny Jamer – Książkiewicz lub ks. Tomasza Śpiewaka

 

– efektem konkursu będzie wystawa prac  w listopadzie 2018 r., podczas której odbędzie się podsumowanie konkursu i rozdanie nagród,
– Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac na wystawę,

 

6. Nagrody:
 
– oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora,
– za główne kryterium oceny przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, twórcze i oryginalne podejście do tematu, estetyka prac oraz poziom artystyczny,
– obrady Komisji odbędą się  6.11.2018 r.
– decyzje Komisji są ostateczne,
– Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów

 

7. Informacje dodatkowe:

 

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
– Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich,
– udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu,

– Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły