MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Czym jest mediacja?

Mediacja to dobrowolna i poufna rozmowa osób będących w konflikcie w obecności bezstronnych i neutralnych mediatorów, mająca na celu osiągnięcie zgody.

W szkole, mediacja jest prowadzeniem pertraktacji między dwoma czy więcej uczniami będącymi w konflikcie, którzy nie potrafią się ze sobą porozumieć.

Z czego wynika problemem przemocy rówieśniczej w szkołach?

Przemoc rówieśnicza wynika przede wszystkim z braku umiejętności uczniów do rozwiązywania sporów w sposób pokojowy. Uczniowie mają zbyt słabe kompetencje społeczne, słabo radzą sobie ze swoimi trudnymi emocjami, często wybuchają złością czy odreagowują agresją, krzywdząc w ten sposób innych. Konflikty rówieśnicze mogą się pogłębić poprzez uwagi negatywne za wszczęcie konfliktu.

Czym jest sprawiedliwość naprawcza?

Sprawiedliwość naprawcza to alternatywa kar, dająca szansę uczniom na wspólne wypracowanie rozwiązania konfliktu i naprawienie szkody. Mediacje rówieśnicze dają szansę na zbadanie przyczyny i pobudzają uczniów do refleksji i zadośćuczynienia za złe zachowanie.
W przypadku kłótni z inną osobą na przerwie, w klasie, na podwórku szkolnym, uczniowie mogą udać się do pomieszczenia pojednawczego, by tam przy pomocy wyszkolonych w tym celu dwóch mediatorów, jakimi są uczniowie ze starszej klasy, porozmawiać o przyczynach konfliktu i znaleźć przyjazne rozwiązanie. Rozmowa pojednawcza trwa zazwyczaj 30-45 minut i jest poufna. Podjęte decyzje zostają spisane w protokole spotkania pojednawczego. Wywiązanie się ze spisanych w protokole postanowień zostaje sprawdzone po kilku dniach.

Jakie są zasady mediacji?

1. Dobrowolność – obydwie strony konfliktu muszą się zgodzić na mediacje.

2. Poufność – osoby będące mediatorami muszą zachować pozyskane w trakcie mediacji informacje w tajemnicy. Wyjątek stanowią informacje o zagrożeniu zdrowia czy życia.

3. Neutralność – mediatorzy nie mogą narzucać rozwiązań, tylko akceptować proponowane rozwiązania.

4. Bezstronność – mediatorzy nie mogą sprzyjać żadnej ze stron.