BIBLIOTEKA

 

Biblioteka Szkolna czynna:

poniedziałek – piątek  7:30 – 14:30

*  8.00 – 8.45   –  bibliotekarz pełni dyżur w świetlicy szkolnej

 

 

 

 

Konkurs Fotograficzny

 

Regulamin konkursu fotograficznego dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej
pt. „Jesienne ujęcie z książką”

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej w  Szalowej oraz nauczyciele języka polskiego. Konkurs organizowany jest w ramach projektu ,,Ratownicy czytelnictwa” realizowanego w naszej szkole.
2. Celem konkursu jest:
– promowanie czytelnictwa wśród uczniów i rozwijanie pasji fotograficznych,
– pokazanie czytania jako atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu,
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności u młodzieży,
– poznanie nowych sposobów na wyrażanie siebie i swojego talentu,
– pokazanie, że czytanie jest przyjemnością.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV- VIII Szkoły Podstawowej
w Szalowej.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie ujęcia z książką w ulubionym otoczeniu.
5. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
6. Fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem należy przesyłać na adres e-mail konkursyszkolasz@op.pl
7. Pracę konkursową należy przesłać do 10 listopada 2022 roku do godziny 23:59.
8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Szkoły Podstawowej w Szalowej.
9. Do oceny przesłanych prac zostanie powołana komisja.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2022 roku.
11. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział. Po zakończeniu konkursu nadesłane zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
12. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie, zostaną zdyskwalifikowane.
13. O wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje komisja i ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji.

 

 


 

 

Konkurs Czytelniczy

 

Regulamin konkursu czytelniczego dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej
pt. „Konopnicka dzieciom”

 

1. Organizatorem konkursu jest Katarzyna Niemiec oraz Biblioteka Szkoły Podstawowej w Szalowej. Konkurs organizowany jest w ramach projektu ,,Ratownicy czytelnictwa” realizowanego w naszej szkole.
2. Celem konkursu jest:
• popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej,
• propagowanie piękna polskiej literatury,
• propagowanie wśród dzieci pozytywnych wartości moralnych i postaw życiowych ukazanych w utworach Marii Konopnickiej,
• rozwijanie u dzieci fantazji i wyobraźni literackiej,
• uaktywnianie młodych czytelników poprzez udział w konkursach.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II- III Szkoły Podstawowej w Szalowej.
4. Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością następujących wierszy autorki:
• „Co słonko widziało”,
• „Stefek Burczymucha”,
• „Przy mrowisku”.
5. Formą sprawdzenia wiadomości dzieci z zakresu podanej literatury będzie test, zawierający pytania otwarte i zamknięte.
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa
u wychowawcy klasy do 27 października 2022 roku.
7. Zgłoszenie się na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu.
8. Do oceny testów zostanie powołana komisja.
9. Konkurs odbędzie się 16 listopada 2022 roku.
10. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział.
11. O wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje komisja i ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji.

 


 

 

 

Konkurs recytatorski

 

Regulamin konkursu recytatorskiego pt. „Tęcza malowana słowem”
Nazwa konkursu:
„Tęcza malowana słowem”

Organizatorzy konkursu:
– mgr Ewelina Gębarowska-Parat (koordynator),
– mgr Agnieszka Wolanin,
– mgr Katarzyna Niemiec.

Cele konkursu:
-zapoznanie i zainteresowanie dzieci twórczością Marii Konopnickiej,
-rozwijanie zdolności recytatorskich,
-prezentacja i promowanie talentu uczniów,
-kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,
-motywowanie do występów publicznych,
-wspieranie działań twórczych.

Zasady uczestnictwa:
-konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy I,
– uczestnik prezentuje utwór M. Konopnickiej pt. „Tęcza”,
– uczestnik wykonuje wiersz z pamięci,
-prezentację warto wzbogacić odpowiednim strojem i/lub rekwizytami,
-chęć udziału w konkursie należy zgłosić do wychowawcy klasy I do dnia 17 października 2022r.

 

Przebieg konkursu:
Konkurs odbędzie się w szkolnej bibliotece dnia 09.11.2022r. (godzina zostanie podana w późniejszym terminie).
Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wystąpień, komisja na podstawie uzyskanej punktacji ogłosi wyniki.

Kryteria oceny:
Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
-pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
-interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
-kultura słowa,
-ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).

Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu:
Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie.

 

 

Ratownicy Czytelnictwa

W roku szkolnym 2022/2023 nasza biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiego programu upowszechniania czytania “Ratownicy Czytelnictwa”. Celem programu jest budowanie wspólnoty edukatorek i edukatorów, którzy pracują razem, wspierając się wzajemnie, na rzecz upowszechniania czytania
w lokalnych społecznościach.
Podejmujemy działania na rzecz czytelnictwa w następujących obszarach:
1) działania skierowane do dzieci,
2) akcje rozwijające kompetencje nauczycieli,
3) inicjatywy czytelnicze skierowane do rodziców uczniów,
4) budowanie wspólnoty wokół czytelnictwa,
5) współpraca szkoły z zewnętrznymi instytucjami.
W ramach realizacji projektu w listopadzie zostały zorganizowane następujące konkursy:
– ,, Jesienne ujęcie z książką”,
– ,, Konopnicka dzieciom”,
– ,,Tęcza słowem malowana”.
Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

 


 

Pasowanie na czytelnika – działanie w ramach projektu

,,Ratownicy Czytelnictwa”

 

 

W czwartek 12 stycznia 2023 roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, że będą szanowali książki. Zanim nastąpiła ta uroczysta chwila, koleżanki i koledzy z klasy trzeciej wprowadzili ich w zaczarowany świat bajek. Aktorzy przepytali najmłodszych czytelników ze znajomości literatury dziecięcej. Pierwszoklasiści zdali egzamin śpiewająco i zostali pasowani na czytelników przez Królową Książkę. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książki.

 

 

 

 

 

  

Rodzice czytają dzieciom

 

W ramach realizacji w naszej szkole projektu “Ratownicy Czytelnictwa” do czytania dzieciom włączyli się rodzice. Nasze zaproszenie do głośnego czytania przyjęły mamy Oli i Piotrka. Czytały dzieciom książki pt. “Franklin przygotowuje święta” i “Na ratunek”.
Dzieci uważnie słuchały tekstu i chętnie odpowiadały na pytania z nim związane. Spotkanie to, było dla uczniów okazją do poznania przygód Franklina i  niezwykłego psa Barriego.
Mamy nadzieję, że wspólnie z rodzicami zaszczepimy w dzieciach nawyk czytania książek.